Emoji 收纳陶大宇?Emoji 收纳陶大宇?

2020-06-06 22:56:38 来源:X微生活792人评论

Emoji 收纳陶大宇?Emoji 收纳陶大宇?

继唔同肤色同中指 emoji 之后,Emoji 又準备为大家嘅键盘加入 38 个新公仔,有啲仲係补充番一直缺少的另一半。

我地经常见到有新娘同 dancing queen,但好似未见过佢地嘅另一半,今次嘅更新就新增咗男性版本出嚟,有王子,跳舞男同新郎;亦为圣诞老人搵番个圣诞老婆,係开心嘅。

Emoji 收纳陶大宇?Emoji 收纳陶大宇? Emoji 收纳陶大宇?Emoji 收纳陶大宇? Emoji 收纳陶大宇?Emoji 收纳陶大宇? Emoji 收纳陶大宇?Emoji 收纳陶大宇?

仲有其他「啜核」emoji,仲有个拟似为陶大宇而设嘅 emoji。点解我咁讲,你睇左就会明。

Emoji 收纳陶大宇?Emoji 收纳陶大宇?

全新嘅 Emoji 预计在 2016 年中推出,呢段时间玩住手指先啦。

来源:Emojipedia (陶片:香港网络大典)

最新图文推荐